ខ្ញុំជួបទុក្ខច្រើនម្លេះ?

ខ្ញុំជួបទុក្ខច្រើនម្លេះ?

បាន​បង្ហោះ​ដោយ Kou Sopheap នៅ សៅរ៍ 24 វិច្ឆិកា 2018