សូម​ជំរាប​សួរ​ ​…. សូម​ជំរាប​លា​វិញ​ហើយ​
ខ្ញុំ​មិន​សូវ​មាន​ពេលទេ​។