ព្រមឱ្យ​ថ្ងៃ​លិច​តាម​ដំណើរ​ធម្មជាតិ​របស់​វា​ ព្រោះ​បេី​មិន​ព្រម​ ក៏​វា​ត្រូវ​តែ​លិច​។