#វត្ត៖ ទីសម្រាប់ប្រតិបត្តិធម៌
#អារាម៖ ទីដែលគេមកហើយសប្បាយចិត្ត
#ចេតិយ៖ ទីសក្ការបូជា (ព្រះសក្យមុនីចេតិយ)
#ប៉ាឆា៖ កន្លែងដុតខ្មោច
#កោដ្ឋ៖ របស់សម្រាប់ដាក់ឆ្អឹងខ្មោច។

May be an image of text