ឆ្លង​ទឹក​ត្រូវ​ការ​ទូក។ ​
ឆ្លង​ឧបសគ្គ​ត្រូវ​ការ​ការ​ព្យាយាម​។
ឆ្លង​សង្សារ​វដ្ដ​ត្រូវ​ការ​បញ្ញា​។