មាន​ថ្ងៃ​ ​មាន​យប់​ ជា​ដំណើរ​នៃ​ធម្មជាតិ​​ អ្នក​មិន​ដែល​តវ៉ា​ចង់​កាត់​ពេល​យប់​ចោល​ឡើយ​។ ជីវិត​ក៏​ដូច​គ្នា​ មាន​ទាំង​សុខ​ មាន​ទាំង​ទុក្ខ​ ជា​សច្ចភាព​ រៀន​ទទួល​ទាំង​ពីរ​​ដោយ​ស្មារតី​។