បើ​បាន​ ទទួល​យក​ដោយ​ស្មារតី​​ បើ​មិន​បាន​ ក៏​ត្រូវ​តែ​ហ៊ាន​ប្រឈម​ ហើយ​ដោះស្រាយ​ទៅ​ ប្រឹង​ទៀត​ទៅ​ ជីវិត​គឺ​អ៊ីចឹង​ឯង​។