អ្នក​ធ្វើ​ដំណើរ​ទៅ​តែ​ម្នាក់​ឯង​ មិន​បាន​យក​អ្វី​ទៅ​តាម​ខ្លួន​សូម្បី​តែ​បន្តិច​។ ចូរ​ព្យាយាម​ច្នៃ​ទ្រព្យ​អ្នក​ឱ្យ​ជា​សម្ពាយ​បុណ្យ​សម្រាប់​ជា​ទី​ពឹង​របស់​អ្នក​ទៅ​ក្នុង​បរលោក។