មូលនិធិ គូសុភាព ជាគំរោងសប្បុរសធម ៌ដើម្បី ការអប់រំ សន្តិភាព និង សុខភាពផ្លូវចិត្តសម្រាប់មនុស្សជាតិគ្រប់រូប។

ការរួមចំណែកក្នុង គំរោងនេះ សូមមេត្តាបរិច្ចាកបច្ច័យតាមរយៈ

គណនីធនាគារ ABA ៖

KOU SOPHEAP
000330321

គណនីធនាគារ Acleda ៖

KOU SOPHEAP
24000335267217

ផ្ទេរប្រាក់តាមលេខទូរសព្ទ ៖

KOU SOPHEAP
069 542 955