អ្វីៗ​នឹង​ប្រែប្រួល​ទៅ​ជា​ធម្មតា​ ទោះបី​យើង​ពេញ​ចិត្ត​ក្ដី​ មិន​ពេញ​ចិត្ត​ក្ដី​។