ស្លឹក​ពោធិ៍​ខុស​ពី​ស្លឹក​ជ្រៃ​ព្រោះ​ពូជ​ខុស​គ្នា​។
មនុស្ស​មាន​ចរិតផ្សេង​គ្នា​ព្រោះ​សន្សំ​និស្ស័យ​ផ្សេង​គ្នា​។