វាបានកន្លងផុតទៅហើយ អនុញ្ញាតឱ្យភ្ញៀវមិនល្អចាកចេញពីអ្នកទៅ។