រឿង​ទី​១​ ទំរាំ​ធ្វើ​បាន​ ចំណាយ​ពេល​យូរ​ណាស់​។
ចូល​រួម​ចែក​រំលែក​ដេីម្បី​បណ្ដុះ​សេចក្ដី​ល្អ​ក្នុង​សង្គម​យើង​។ សូម​អរគុណ​ម្ចាស់​ឧបត្ថម្ភ​គំរោង