រឿង​មិន​ចេះ​តែ​បាន​តាម​ចិត្ត​អ្នក​រហូត​ទេ​
គេ​មិន​ចេះ​តែ​ធ្វើ​ត្រូវ​ចិត្តអ្នក​​រហូត​ឡេីយ​ ជីវិត​!