អហំ​ សុខិតោ​ ហោមិ​ និទ្ទុក្ខោ
សូម​ឱ្យ​ខ្ញុំ​បាន​សុខ​ រួច​ផុត​ពី​ទុក្ខ​។

សព្វេ​ សត្តា​ សុខិតា​ ហោន្តុ​ និទ្ទុក្ខា
សូម​ឱ្យ​សព្វ​សត្វ​បាន​សុខ​ រួច​ផុត​ពី​ទុក្ខ​។

រូបភាព​៖​ @Sao Sreymao