ធ្វើបុណ្យមិនឃើញបានផលអី?

ធ្វើបុណ្យមិនឃើញបានផលអី?

បាន​បង្ហោះ​ដោយ Kou Sopheap នៅ ព្រហស្បតិ៍ 3 មករា 2019